Sporten in een veilige omgeving

Gedragsregels en VOG

Als vereniging dien je er zoveel mogelijk voor te zorgen dat onze sporters, en dan met name de minderjarigen en kwetsbare personen, onbekommerd kunnen sporten. Seksuele intimidatie en ander discriminerend en intimiderend gedrag dient zoveel als mogelijk voorkomen te worden. Gedragsregels voor alle begeleiders die in contact zijn met onze sporters en een Verklaring Omtrent Gedrag voor de mensen die direct werken met minderjarigen, zijn maatregelen die een sociaal veilige omgeving moeten bevorderen.

Gedragsregels

AV PASSAAT streeft naar een sportklimaat zonder ongewenste intimiteiten en acht het van belang dat ongewenste omgangsvormen, waaronder seksuele intimidatie, wordt voorkomen en bestreden. Voor alle trainers, begeleiders en vrijwilligers van AV Passaat (verder begeleider genoemd) gelden daarom de volgende gedragsregels, zoals die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van lichaamsdelen.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten
 • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.


VOG

Het is belangrijk dat iedereen, en met name minderjarige en kwetsbare groepen, in een veilige omgeving kunnen sporten. Als vereniging is het onze taak om voor die veilige omgeving te zorgen. De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)* is één van de mogelijke maatregelen. Door als vereniging een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met kinderen of kwetsbare groepen, laat je zie dat je de veiligheid van je leden serieus neemt.

Misbruik kan helaas nooit 100% worden voorkomen. Het vragen van een VOG van vrijwilligers is slechts één van de maatregelen ter preventie van Seksuele Intimidatie en andere discriminerend of intimiderend gedrag.

*) VOG is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het werken met minderjarigen en kwetsbare personen.

Welke maatregelen hebben wij getroffen en/of gaan wij nemen?

 • Het aanvragen van een VOG voor onze vrijwilligers die met jeugd werken
 • Het hebben van een vertrouwenscontactpersoon

Voor wie moet een VOG  worden aangevraagd?
Voor de volgende functies zal een VOG worden aangevraagd:

 • Bestuursleden
 • Jeugd commissieleden en alle andere vrijwilligers die met minderjarigen werken
 • Vertrouwenscontactpersoon

Wie bepaalt of er een VOG wordt verleend?
Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag ( COVOG) van het ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoekt of er geen strafbare feiten op naam van de aanvrager van de VOG staan. Als er sprake is van strafbare feiten, dan beoordeelt het COVOG of deze relevant zijn voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Is er geen reden om aan te nemen dat het verleden een belemmering vormt voor het doel waarvoor de VOG aangevraagd is, dan wordt de VOG toegekend.

Aannamebeleid
Voor alle medewerkers die actief met de jeugd bezig zijn zal een VOG worden aangevraagd. Iedereen wordt geacht zich te conformeren aan de gedragscode en de voor de club geldende gedragsregels. Indien geen VOG kan worden overlegd zal de medewerker niet zijn/haar functie kunnen continueren.

Nieuwe begeleiders/vrijwilligers zullen actief worden gevraagd om de gedragscode te ondertekenen en een VOG aan te vragen.

Beheer van de administratie
De documenten worden gearchiveerd bij de secretaris van AV Passaat. Inzage in de VOG administratie hebben de dagelijks bestuursleden van de vereniging en de vertrouwenspersoon.